De vermindering van het aantal potentiële leerlingen in het onderwijs brengt met zich mee dat schoolbesturen met elkaar in overleg gaan welke kansen er zijn voor de scholen in de dorpen.  In het kader van de leefbaar houden van de dorpen wordt veelal getracht ten minste één school in het dorp te behouden. Een zogenaamde samenwerkingsschool.

Een samenwerkingsschool is een school die uitsluitend tot stand kan komen door samenvoeging van één of meer openbare scholen met één of meer bijzondere scholen en waarin zowel openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs wordt aangeboden. Op deze school moeten de verschillende identiteiten gewaarborgd blijven, zodat dit een breed toegankelijk school blijft.

Inmiddels is de wet om de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs te optimaliseren van kracht geworden. De vijf landelijke onderwijskoepels hebben een handreiking uitgebracht.

In dit proces speelt naast de schoolbesturen ook de gemeenten een belangrijke rol vervullen bij het versterken van het onderwijs met behoud van de diversiteit in de gemeente.

Met deze kreet wil de po raad onderbouwen dat er een nieuw bekostigingssysteem noodzakelijk is voor het primair onderwijs. In een artikel op de site van de po raad geeft men aan dat een simpelere bekostiging noodzakelijk is. Hopelijk weet men zelf ook wel dat dit een tikkeltje overdreven is. Voor de bepaling van de bekostiging zijn het aantal leerlingen en de leerlinggewichten van belang. Dat is het…
Aanleiding voor deze insteek (afleidingsmove) is wellicht het feit dat er vragen vanuit de politiek worden gesteld over besteding van gelden en het eigen vermogen van schoolbesturen. Het is lastig, maar wel te begrijpen dat instanties die geld verstrekken vragen stelt over de besteding van deze middelen.
Dat schoolbesturen een eigen vermogen hebben is niet alleen goed te verdedigen, maar ook dringend noodzakelijk om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Nu schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het totale onderhoud, moeten zij middelen reserveren om ter zijner tijd bijvoorbeeld de dakbedekking van de school te vervangen. Dit zijn aanzienlijke bedragen die niet in één keer uit de jaarlijkse exploitatie kunnen worden betaald.
Aan het huidige systeem zitten mogelijk wat nadelen. Benoem die en bespreek die met elkaar.
Dat is de manier om samen tot een optimalisering te komen.