Algemene Voorwaarden Wim Luigjes Advies en Beleid

Artikel 1 Algemeen.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Wim Luigjes Advies en Beleid, hierna te noemen: “WL”, en een opdrachtgever waarop WL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WL, voor de uitvoering waarvan door WL derden dienen te worden betrokken
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. WL en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen.
1. Alle offertes en aanbiedingen van WL zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. WL is aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2. Offertes van WL zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht WL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst.
1. WL zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
2. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever of WL geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan WL heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het verrichten van de opdracht noodzakelijk zijn, tijdig aan WL worden verstrekt. Bij niet tijdige levering van deze informatie heeft de WL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien dit leidt tot extra kosten vindt hierover overleg plaats.
4. WL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook indien bij de uitvoering van de werkzaamheden is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
5. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de overeengekomen uren worden overschreden, vindt hierover tijdig overleg plaats tussen WL en opdrachtgever.
6. Als door WL of door WL ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerker voor de uitvoering van de werkzaamheden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart WL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 Wijzigen van de overeenkomst.
1. Indien tijden de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een goede uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen treden partijen tijdig in overleg. In onderling overleg kan de overeenkomst dienovereenkomstig worden aangepast.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat gelet op gewijzigde omstandigheden, die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet konden worden voorzien, niet langer van WL kan worden verlangd dat zij onder dezelfde voorwaarden de uitvoering van de werkzaamheden voortzet, heeft WL het recht de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 5 Contractsduur en opzegging
1. In de overeenkomst is de contractsduur aangegeven. Indien niets is vermeld is de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Een maand voor afloop van de contractduur vindt overleg plaats over het al dan niet verlengen van de overeenkomst. De eventuele verlenging en de tijdsduur hiervan wordt vastgelegd in een nieuwe overeenkomst.
3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. WL zal op grond van de inspanningsverplichting alles in het werk stellen deze termijnen te halen.
4. Bij een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd geldt voor beide partijen een opzegtermijn van drie maanden. Deze opzegging dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
5. Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd kan slechts tussentijds worden opgezegd indien één der partijen, na schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
6. In geval van beëindiging van de overeenkomst zullen door WL alle schrifturen en eigendommen met betrekking tot de overeengekomen werkzaamheden, waarover WL de beschikking had, worden overgedragen aan de opdrachtgever, nadat beide partijen aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Artikel 6 Honorarium.
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium of een aanneemsom overeenkomen voor de contractueel uit te voeren werkzaamheden.
2. Als geen vast honorarium wordt afgesproken, zal het honorarium worden vastgelegd op grond van werkelijk door WL bestede uren of dagdelen. Hiervoor geldt dan het in de offerte opgenomen tarief per uur of dagdeel, op basis van de door WL te voeren tijdadministratie.
3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden, behoudt WL zicht het recht voor de tarieven per 1 januari van elk kalenderjaar aan te passen aan de prijsindex, waarbij afronding plaats vindt op hele euro’s.
4. Als bij overeenkomsten met een vast honorarium, tijdens de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk onjuist is ingeschat, en dit niet toerekenbaar is aan WL, treden partijen in overleg over een aanpassing van het honorarium.
5. Aanpassingen van het honorarium worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 7 Betaling en incassokosten.
1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien de opdrachtgever in gebrek blijft in de betaling binnen die termijn van 21 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van WL op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging en voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
6. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten ter verkrijging van voldoening als bedoeld in lid 5 komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 Onderzoek, reclames.
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan WL. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van
de tekortkomingen te bevatten.
2. Indien een klacht gegrond is, zal WL de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 9 Overmacht
1. Voor schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van WL in de nakoming van zijn verplichtingen, is de aansprakelijkheid van WL beperkt tot maximaal het van de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding, althans tot dat gedeelte van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. WL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van WL of van derden daaronder begrepen. WL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat WL zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. WL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzover WL ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WL gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Voor schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van WL in de nakoming van zijn verplichtingen, is de aansprakelijkheid van WL beperkt tot maximaal het van de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding, althans tot dat gedeelte van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In afwijking van hetgeen onder lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd van zes maanden, de aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in lid 1 verder beperkt tot maximaal de verschuldigde vergoeding voor de werkzaamheden verricht in de laatste zes maanden voorafgaande aan de datum van aansprakelijkheidsstelling.
3. WL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WL is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekt onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. WL is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het door WL niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WL aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan WL toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. WL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WL.

Artikel 11 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart de WL en de WL vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever respectievelijk WL verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Als opdrachtgever aan WL informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, WL gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en WL kan zich hierbij niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is WL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten.
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde houdt WL zich de rechten en bevoegdheden voor die WL toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door WL verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hun zonder voorafgaande toestemming van WL worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekt stukken anders voortvloeit.
3. WL houdt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen.
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WL partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van WL is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft WL het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Wijziging en vindplaats van de
voorwaarden.
1. Deze voorwaarden worden verstrekt bij de eerste offerte en zijn op verzoek verkrijgbaar bij WL.
2. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met WL.