Portfolio

 • Advisering over bewegingsonderwijs; uitgangspunten, ambities en mogelijkheden.
 • Onafhankelijke advisering over al dan niet constructiefout.
 • Advies inzake grondverkoop bij doordecentralisatie huisvesting voortgezet onderwijs.
 • Afspraken eigendom, beheer en onderhoud multifunctioneel gebouw.
 • Notitie inzake positie en consequenties gemeente instemmen verzoek nevenvestiging speciaal onderwijs.
 • Uitbreiding basisschool en huisvesting kind gerelateerde voorzieningen.
 • Accommodatieplanning peuterspeelzalen.
 • Renovatie schoolgebouw.
 • Toezicht openbaar basisonderwijs/voortgezet onderwijs.
 • Begeleiding afwikkeling brandschade schoolgebouw.
 • Vaststelling inkomsten en uitgaven openbaar onderwijs.
 • Ondersteuning bij bezwaarschrift tegen vaststelling.
 • Begeleiding gemeente in administratief beroep bij Provincie.
 • Opstellen huisvestingsprogramma’s in meerdere gemeenten.
 • Opstellen Integraal Huisvestingsplan/accommodatieplan in meerdere gemeenten.
 • Notitie tarieven medegebruik/buitenschoolse opvang.
 • Beoordelen aanvragen en opstellen plan van scholen.
 • Beoordeling leerlingenprognose primair, speciaal en voortgezet onderwijs.
  Begeleiding bouw praktijkschool.
 • Begeleiden realisatie basisschool asielzoekerscentrum.
 • Plan van aanpak Multifunctionele accommodatie/brede school.
 • Deelname projectorganisaties voor nieuwbouw, renovatie, uitbreiding onderwijs, welzijn en sportaccommodaties.
 • Actualiseren en op maat maken van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in diverse gemeenten.
 • Opstellen verordening financiële en materiële gelijkstelling.
 • Bestuursformatieplan voor openbare basisscholen.
 • Financiële ondersteuning lokale onderwijstaken.
 • Coördineren en aanleveren ramingen en beleidsmatige toelichtingen programma en rekening cycli.
 • Financieel beleid, aansturing en coördinatie op macroniveau van de onderdelen onderwijs/welzijn/sport.
 • Klankbordfunctie op financieel terrein voor afdelingsmanager en medewerkers.
 • Klankbordfunctie en coaching beleidsmedewerkers onderwijshuisvesting.
 • Second opinion over programma van eisen nieuwbouwplan scholen.
 • Algehele ondersteuning onderwijshuisvesting.
 • Opzetten basisregistratie in gemeente van de schoolgebouwen, de oppervlakte, aantal leerlingen enzovoorts.
 • Detachering met betrekking tot accommodatie- en huisvestingstaken op het brede gebied van onderwijs, welzijn.
 • Detachering voor onderwijstaken in verband met ziekte, vacature invulling of even extra handjes erbij.
 • Ontwerpen beschikkingen, pleitnota’s (inclusief afhandelen bezwaar- en beroepszaken).