Accommodatiebeleid

Voor de leefbaarheid van de inwoners in een stad, dorp, en buurt is het belangrijk dat er sprake is van voldoende en kwalitatief hoogwaardige maatschappelijke voorzieningen die voldoen aan de wensen van de lokale samenleving. Veel van deze ambities staan echter onder druk. De behoefte aan maatschappelijke voorzieningen en accommodaties verandert door ontwikkelingen zoals toegenomen mobiliteit, digitalisering, minder behoefte aan sporten in groepsverband en bevolkingskrimp. Gemeenten staan voor lastige keuzes. Instandhouding van bestaande locaties of afstoten en mogelijke realisatie van multifunctionele accommodaties?

De maatschappelijke accommodaties voor sport, onderwijs, cultuur en welzijn verschillen onderling in leeftijd, in beheer en exploitatie en/of in eigendomssituatie. Vervanging van al deze accommodaties is financieel niet haalbaar. Vanuit inhoudelijke, demografische, technische en financiële overwegingen is het noodzakelijk om te komen tot een integrale benadering van het gemeentelijk accommodatiebeleid voor een toekomst bestendig voorzieningenniveau.

Wim Luigjes Advies en Coaching brengt voor u de accommodatie vraagstukken in beeld en reikt strategische scenario’s aan voor de korte en de lange termijn.

Bij de wat oudere multifunctionele gebouwen wordt in de praktijk zichtbaar dat de gemaakte afspraken, (financiële) verdeelsleutels, onderlinge verantwoordelijkheden en overige beheer afspraken aan opfrissing toe zijn.  Dit proces kunnen wij voor u begeleiden.