De vermindering van het aantal potentiële leerlingen in het onderwijs brengt met zich mee dat schoolbesturen met elkaar in overleg gaan welke kansen er zijn voor de scholen in de dorpen.  In het kader van de leefbaar houden van de dorpen wordt veelal getracht ten minste één school in het dorp te behouden. Een zogenaamde samenwerkingsschool.

Een samenwerkingsschool is een school die uitsluitend tot stand kan komen door samenvoeging van één of meer openbare scholen met één of meer bijzondere scholen en waarin zowel openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs wordt aangeboden. Op deze school moeten de verschillende identiteiten gewaarborgd blijven, zodat dit een breed toegankelijk school blijft.

Inmiddels is de wet om de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs te optimaliseren van kracht geworden. De vijf landelijke onderwijskoepels hebben een handreiking uitgebracht.

In dit proces speelt naast de schoolbesturen ook de gemeenten een belangrijke rol vervullen bij het versterken van het onderwijs met behoud van de diversiteit in de gemeente.

Met deze kreet wil de po raad onderbouwen dat er een nieuw bekostigingssysteem noodzakelijk is voor het primair onderwijs. In een artikel op de site van de po raad geeft men aan dat een simpelere bekostiging noodzakelijk is. Hopelijk weet men zelf ook wel dat dit een tikkeltje overdreven is. Voor de bepaling van de bekostiging zijn het aantal leerlingen en de leerlinggewichten van belang. Dat is het…
Aanleiding voor deze insteek (afleidingsmove) is wellicht het feit dat er vragen vanuit de politiek worden gesteld over besteding van gelden en het eigen vermogen van schoolbesturen. Het is lastig, maar wel te begrijpen dat instanties die geld verstrekken vragen stelt over de besteding van deze middelen.
Dat schoolbesturen een eigen vermogen hebben is niet alleen goed te verdedigen, maar ook dringend noodzakelijk om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Nu schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het totale onderhoud, moeten zij middelen reserveren om ter zijner tijd bijvoorbeeld de dakbedekking van de school te vervangen. Dit zijn aanzienlijke bedragen die niet in één keer uit de jaarlijkse exploitatie kunnen worden betaald.
Aan het huidige systeem zitten mogelijk wat nadelen. Benoem die en bespreek die met elkaar.
Dat is de manier om samen tot een optimalisering te komen.

De Week Tegen Pesten 2018 is van 17 t/m 21 september. Het thema is: ‘Laat je zien!’. Leerlingen moeten weten dat ze hun leraren kunnen vertrouwen, zodat ze om hulp durven te vragen als er gepest wordt. Alles in deze week draait om wederzijds vertrouwen tussen de leraar en de leerling. Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen met tips en tools als het gaat om sociale veiligheid op scholen en het tegengaan van pesten.

Het nieuwe centrum van ‘s Heeren Loo is klaar.  De volledig opgeknapte Oude School en het Kindcentrum worden woensdag officieel geopend. Het centrum met atelier, restaurant, bakkerij, kiosk, ijsmakerij en zalencentrum moeten het kloppend hart van de instelling en ontmoetingsplek voor Ermeloërs gaan worden.

Het oude schoolgebouw in Ermelo, een rijksmonument dat uit 1934 stamt, heeft acht jaar leeg gestaan voor er een nieuwe bestemming voor kwam. Cliënten die al jaren op ‘s Heeren Loo wonen hebben hier in de vorige eeuw nog les gehad. Het theehuis dat door veel inwoners van Ermelo bezocht werd, wordt gesloten. Alle medewerkers van het Theehuis en de Bovenkamer werken nu in het restaurant, de keuken of de bakkerij van de Oude School,

De Oude School is een prachtige plek in een monumentaal pand waar mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Medewerkers geven educatie over biologisch en gezonde voeding. Daarom noemt ‘s Heeren Loo het een innovatief kennis- en inspiratiecentrum over voeding in de zorg. ,,Het is een fantastische ontmoetingsplek geworden voor bewoners, hun ouders en familie, medewerkers, inwoners van Ermelo en omstreken. Dus voor iedereen!” zegt Rianne van Eijk, regiodirecteur van ‘s Heeren Loo. ,,Men kan er terecht om te eten en drinken in het restaurant, een bezoek te brengen aan kunstatelier Orsjineel en kledingwinkel Sjoppie of om te vergaderen in de nieuwe vergaderlocatie.”

Kindcentrum

Het Kindcentrum is een uniek concept in zorgland. Binnen het Kindcentrum zijn het Observatiehuis en de Trekvogels gevestigd. In het Observatiehuis kunnen ouders en kinderen terecht met vragen over diagnostiek, onderzoek en behandeling. Verschillende specialisten werken samen om de zorgvragen te achterhalen, zodat de kinderen en jongeren uiteindelijk de beste zorg krijgen. De Trekvogels is een combinatie van school en dagbesteding. Kinderen met een ernstige beperking krijgen geen onderwijs, maar ook zij hebben leerplicht. Bij de Trekvogels krijgen kinderen onder 18 jaar die kans wel. Het lesprogramma wordt samen met ZMLK-school De Lelie voor ieder kind op maat gemaakt.

Bijzonder gebouw

De school is een rijksmonument, een gebouw met een lange historie. Door het bestuur van ’s Heeren Loo werd bijna 90 jaar geleden besloten een nieuw schoolgebouw te laten bouwen door architect A. van der Kraan uit Rotterdam. Van der Kraan werd in het ontwerp sterk beïnvloed door architect W.M. Dudoks functionalistische bouwstijl. Het ontwerp was een zogenaamd totaalconcept waarin ook de tuin en de daarin aanwezige bouwsels werden vormgegeven. Op 17 mei 1933 werd het werk ter uitvoering gegund aan de aannemers Leegwater te Heerhugowaard en J. Hittema te Laren. Vijf maanden later zat het gebouw onder de kap en precies een jaar later, 16 mei 1934 werd de school al geopend.

Als plaats voor de nieuwe school werd gekozen voor het bij uitstek geschikte en mooie terrein aan de Fokko Kortlanglaan, tegenover Paviljoen 4. Een goede plek omdat dit terrein gunstig en centraal gelegen is tussen de stichtingen ’s Heeren Loo en Lozenoord. Om de voor ophoging rond de gebouwen benodigde grond te verkrijgen, werd het voorterrein van de school uitgegraven, waardoor er tegelijk een vijver ontstond, welke ‘zeer ten goede kwam aan het aspect van het geheele schoolcomplex, dat getuigt van een radicaal breken met de dikwijls zoo sombere stichtingsarchitectuur’.

Toezicht

Opvallend in het ontwerp van de architect is de gedachte dat er ruime toezicht moest zijn op de kinderen, waardoor Van der kraan besloot de lastige gangen te laten vervallen. Niet alleen gunstiger voor de orde, maar ook nog eens kostenbesparender waardoor voor een minimumbedrag een maximum aan nuttige ruimte werd verkregen. De lokalen werden aan de noord- en westzijde geheel gesloten, terwijl de wanden aan de zuid en zuidoostzijde met eenvoudige handgrepen geheel verwijderd konden worden voor direct zonlicht en frisse lucht. Met het oog op de kinderen, waaronder ook veel met lichamelijke gebreken, is de school geheel gelijkvloers gebouwd. Er ontstonden zo twaalf lokalen, een gymnastieklokaal en een tentoonstellingszaaltje. Onder de gymnastiek- en vergaderzaal kon de voor de Stichtingen toendertijd noodzakelijke kelderruimte worden verkregen voor het opbergen van de winteraardappelen, het opslaan van inmaakgroente en het bewaren van fruit.

Volgens minister Slob is het hard nodig om de rekenmethode voor de rijksbekostiging voor het middelbaar onderwijs te versimpelen. Door een simpeler methode te kiezen weten schoolbesturen voortaan beter waar ze financieel aan toe zijn.  Hiervoor is de procedure van een wetsvoorstel opgestart.
Dit wetsvoorstel betreft de vereenvoudiging van de basisbekostiging van het voortgezet onderwijs. Het nieuwe bekostigingsmodel bevat twee leerlingenprijzen en een vast bedrag op vestigingsniveau. Door deze vereenvoudiging wordt de (meerjarige) financiële planning door schoolbesturen verbeterd, de onbedoelde sturing verminderd en de transparantie vergroot

Gestart is met een internetconsultatie. Voor verdere informatie en het betreffende wetsvoorstel klik hier.

Als onderdeel van deze consultatie is een rekentool ontwikkeld waarin de effecten per schoolbestuur zichtbaar worden gemaakt.