Internetconsultatie.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO

Het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO heeft betrekking op het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Met de vereenvoudiging van de bekostiging komt er één basisbedrag per leerling en per school. Ook regelt dit wetsvoorstel dat de hele bekostiging per kalenderjaar wordt vastgesteld. Hiervoor verschuift de teldatum van 1 oktober naar 1 februari uit het voorgaande kalenderjaar. Zie ook de toelichting op Rijksoverheid.nl.

Internetconsultatie
Deze maatregelen helpen besturen om beter en gemakkelijker keuzes te maken over de besteding van het geld dat zij ontvangen. Daarnaast wordt de bekostiging voor andere betrokkenen, zoals de medezeggenschap of de raad van toezicht, inzichtelijker. Heeft u opmerkingen of suggesties ter verbetering van het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO? Dan kunt u reageren via https://www.internetconsultatie.nl/vereenvoudiging. De reactietermijn is verlengd tot en met 29 april 2020.

Na de Suvis regelingen start vanaf 18 juli 2022 een nieuwe mogelijkheid voor het aanvragen van voorzieningen voor het verbeteren van ventilatie in de schoolgebouwen. In tegenstelling tot de Suvis regelingen moeten deze aanvragen worden ingediend door de schoolbesturen zelf. Heel bijzonder is dan dat de aanvraagtermijn start in de vakantieperiode. De schoolbesturen zijn aan hun welverdiende vakantie begonnen, Daarnaast geldt dat voor de vangnetsubsidie metingen moeten worden verricht. Deze kunnen pas worden gedaan op het moment dat het onderwijs weer begint.
Maar goed wij leven met zijn allen in een wondere wereld.

Aan te vragen bij
De aanvragen moeten worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Op de website van deze instelling zijn de aanvraagformulieren in te vullen.
https://www.dus-i.nl/subsidies/ventilatie-op-scholen 

In de tekst staan periodes van aanvragen genoemd. Daar zit een link onder als de periode gestart is.

De basissubsidie  kunt u aanvragen van 18 juli tot en met 31 oktober 2022.

De vangnetsubsidie kunt u aanvragen:
Van 18 juli tot en met 30 september 2022 (ronde 1).
Van 1 oktober tot en met 31 december 2022 (ronde 2).
Van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 (ronde 3).


Beschikbare bedragen
Basissubsidie
(18 juli t/m/ 31 oktober)    € 25.000.000

Vangnetsubsidie
ronde 1 (18 juli t/m 30 september)           € 38.000.000
ronde 2 (1 oktober t/m 31 december)       € 38.000.000
ronde 3 (1 januari 2023 t/m 31 maart 2023)    € 38.000.000

Wat aan te vragen

Vereisten vangnetsubsidie
Eén van de voorwaarden is dat bij de aanvraag voor de vangnetsubsidie een urgentieverklaring wordt overlegd.
De Stichting Ruimte-OK geeft deze urgentieverklaring af aan het bevoegde gezag dat de subsidie aanvraagt.
De urgentie wordt bepaald door metingen, na een instructie van Ruimte-OK. Deze metingen worden gedurende twee weken continu uitgevoerd.

Graag wijs ik u op de informatiebijeenkomst over de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS). Tijdens deze online informatiebijeenkomst op woensdag 16 december wordt informatie gegeven over de regeling.

Onderstaand de informatie die te vinden is op de site van rvo.nl.

Wilt u meer weten over de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)? Tijdens onze online informatiebijeenkomst op woensdag 16 december informeren wij u over de regeling.

We geven een toelichting op het aanvraagproces en bieden inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden voor gemeenten en schoolbesturen. Tot slot is er ruimte voor vragen.

Gemeenten kunnen een aanvraag indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Deze informatiebijeenkomst is daarom ook vooral op gemeenten gericht.

SUVIS

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat hierbij om de financiering van een gedeelte van de bouw- en installatiekosten voor het aanbrengen van maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren.

Programma

  • Welkom
  • Inleiding door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Presentatie over de regeling door RVO – Caroline Koot
  • Presentatie Ruimte-OK over hun ondersteuningsaanbod voor gemeenten en schoolbesturen – Marco van Zandwijk
  • Beantwoorden van vragen

Datum & Tijdstip

Woensdag 16 december, 10:00 uur.

Aanmelden

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

De geluiden over de effecten van ventilatiesystemen op het overbrengen van het corana-virus heeft er toe geleid dat in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek is gedaan naar de stand van zaken rondom de ventilatie van schoolgebouwen.

In een brief van 1 oktober heeft de minister de tweede kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

Op basis van dit onderzoek stelt het kabinet een bedrag van € 360 miljoen beschikbaar. Met dit bedrag kunnen schoolbesturen en gemeenten de eerste stappen zetten om het binnenklimaat in de schoolgebouwen te verbeteren.

De 360 miljoen wordt in twee tranches beschikbaar gesteld; 100 miljoen in 2020 en het resterende bedrag van 260 miljoen in het jaar 2021.
Voor de eerste tranche geldt dat er sprake is van cofinanciering. Het rijk draagt 30% van de kosten van de aanpassing bij. De overige 70% moet worden bijgelegd door het schoolbestuur en de gemeente.

Er is veel discussie over de vraag of ventilatiesystemen al dan niet verspreider van het coronavirus kunnen zijn.  Duidelijk is naar mijn mening wel dat wij in gesloten ruimten moeten oppassen.

Ik sluit mij dan ook graag aan bij de hieronder staande oproep vanuit het ministerie van OCW.

Als scholen nog niet gecontroleerd hebben of hun ventilatie op orde is, moeten zij dat “in de komende periode” doen, adviseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan schoolbestuurders. Vanaf maandag 17 augustus gaan de scholen in Noord-Nederland weer open.

Dinsdag zei RIVM-kopstuk Jaap van Dissel tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer dat de huidige richtlijnen voor scholen voldoende zijn. “Voldoe aan het bouwbesluit, waarin staat hoe vaak men lucht in een bepaalde ruimte dient te verversen”, zei hij toen. Verdere maatregelen waren volgens hem niet nodig. Als scholen twijfelen of dit het geval is, moeten zij volgens het ministerie contact opnemen met de PO- en VO-raad, die de belangen van het primair en voortgezet onderwijs behartigen.

Verder dienen scholen iedere 10 tot 15 minuten de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, staat in het advies. Ook moeten scholen draaiende ventilatoren en ventilatiesystemen die lucht circuleren vermijden. Het RIVM komt later deze week met verdere voorlichting over goede ventilatie.

Anderhalve meter

Basisschoolkinderen gaan vanaf maandag alle dagen van de week naar school en moeten thuisblijven als ze klachten hebben. Volwassen moeten anderhalve meter afstand houden in schoolgebouwen. Kinderen in groep 1 en 2 mogen met een neusverkoudheid wel gewoon naar school en de buitenschoolse opvang.

Middelbare schoolleerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, maar wel met volwassenen. Er komt geen mondkapjesplicht voor scholieren of docenten.

Door: ANP