Onderwijsfinanciën

Vanuit de ervaring van Wim Luigjes Advies en Coaching met het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs heeft het bedrijf een goed beeld van de geldstromen in het verleden en nu. Voor een goede wijze invullen van de rollen en posities kan deze achtergrondkennis een essentiële rol spelen. Een goed overzicht van de inkomsten en uitgaven van alle zaken op het gebied van onderwijs wordt steeds belangrijker. Niet alleen vanwege de financiële positie van een gemeente of een schoolbestuur, maar voor gelet op de stringentere controle op de rekening en verantwoording van de doeluitkeringen. Het is van belang hiervoor een goede administratie te voeren. Inzicht in dotaties en onttrekkingen aan de reserves maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Vanuit de regierol fungeert de gemeente steeds vaker als subsidiegever aan schoolbesturen. In het kader van de financiële en materiële gelijkstelling is het van belang duidelijk te zijn wanneer en voor welke doeleinden deze middelen worden gegeven. Dit kan door hierover goede afspraken te maken in het op overeenstemming gericht overleg met de schoolbesturen, maar dit kan ook door het vastleggen van deze uitgaven in de Verordening financiële en materiële gelijkstelling.

Schoolbesturen krijgen steeds meer verantwoordelijkheden op hun bordje. Voorbeelden zijn het passend onderwijs en de overdracht van de verantwoordelijkheden buitenonderhoud. Steeds meer moeten er binnen de beschikbare middelen keuzes worden gemaakt. Een goed inzicht in de materiële inkomsten en uitgaven voor onderwijshuisvesting is hierbij dan onontbeerlijk.

Door de jarenlange ervaring kan Wim Luigjes Advies en Coaching u inzicht geven in de geldstromen zoals ze nu lopen, maar ook zoals die in het verleden van toepassing waren.

Voor gemeentelijke opdrachtgevers die nog bestuur zijn van het openbaar onderwijs hebben wij de inkomsten en uitgaven van het openbaar onderwijs vastgesteld. Wim Luigjes Advies en Coaching heeft een aantal gemeenten heeft daarbij ook ondersteund in het administratieve beroep tegen de vaststelling van deze inkomsten en uitgaven.